Kui keegi sundüürnikest, maadeomanikest, endistest allohvitseridest ja asjast huvitatud vabakodanikest arvab, et las teised teevad, las teised käivad kohtutes, juhul kui nad edu saavutavad küll siis mina ka saan?
EI  SAA  JA  MITTE  KEEGI  EI  SAA ,
sest just SINU TOETUS ON PUUDU.

 

16.aprillil 2014.a. Saatis Kristiine ÜÜ Riigikogu kõikidele liikmetele, Väliskomisjonile ja meediale alljärgneva MÄRGUKIRJA.

( maadeomanikud ühinege meiega, sest me kõik  soovime, kas asendusmaad või õiglast tasu loovutatud maade ja metsade eest)

Käesoleval ajal, kui seadustatakse uus riigipiir peame koheselt kõik koos nõudma asendusmaad või õiglast tasu loovutatud maade ja metsade eest

Maadeomanikud ühinege meiega

Allpool on kirjas meie põhjendatud nõuded – Riigikogu ei vastanud.

Riigikogu 

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn
tel +372 631 6331
riigikogu@riigikogu.ee

Leili ....perenimi i/k 4.................
Mahtra ........, 13811 Tallinn
tel:..........

Alli.................i/k 4.......................
Ravila ............, 50408 Tartu
tel; ...................

Alli................. volitatud esindaja: (Volikiri Lisa 2)
Henn Leetna i/k 3.......................
...................., 11312 Tallinn
henn.leetna@gmail.com
m:5242074


Toimingu lõpetamise nõue.
(Riigivastutuse seadus. § 4 (LISA 3) )

Palume lõpetada  614SE lugemine, sest sellisel kujul uue piirileppe ratifitseerimisel muutub õigustühiseks meile seadusega tagatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õigus. Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus. (LISA 1)
Etteulatuvalt juhime Teie tähelepanu asjaolule, et tuhanded ajutise kontrolljoone taguste maade omanikud esitavad õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamisnõude. Seega kõigi asjaosaliste õiguste rikkumise lõpetamise kulud ei ole ülemäärased, sest nad ei ületa isikutele õiguste rikkumisega tekitatavat kahju.

Faktilised asjaolud:

1.Hetkel kehtiv Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus tagab meile jätkuvalt õiguse nõuda tagasi õigusvastaselt võõrandatud  kinnisvarad. 

2. Tugineme antud seaduse § 4. Tagastamisnõude õiguse püsimine

 (1) Isikute õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist säilib sellest sõltumata, kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või kas neile on seda kompenseeritud.

3.Nõuame õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamist:
       a) Petseri maakond, Vilo vald, Mitkavitsa-Sagorja küla, Kopli talu maa 10,53 ha;
           kinnistu nr 129;
       b) Petseri maakond, Vilo Vald, Sapja küla, „Laagri nr.1” talu maa 17,71 ha;
           kinnistu nr 428

Õiguslik arvamus Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamatajätmisega kaasnevast rahalisest kompensatsioonist

 

Aare Pällin

Vastavalt Henn Leetna esitatud küsimustele seoses Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni piirilepingute kavandatava ratifitseerimisega, tuleb tõdeda, et Eesti Vabariigi riigipiirist loobumine 1920. aasta Tartu Rahulepingus sätestatud kujul, kahjustab oluliselt Eesti Vabariigi kodanike ja nende õigusjärglaste huve, kellele tagastatav maa-ala asub Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal.

28.06.1994 võttis Riigikogu vastu ja 25.07.1994. jõustus „Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude  õiguse püsimise seadus“, mis kehtib eeltoodud kujul siiani.

Seaduse paragrahv 4 sätestab sõnaselgelt, et isikutel on on õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist sellest sõltumata, kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või kas see on neile kompenseeritud. Varade tagastamine otsustakse sedamööda, kuidas Eesti Vabariigi võimu teostamine nendel aladel saab võimalikuks.

Juhtumit, kui nimetatud maa-alad loovutakse ilma rahalise kompensatsioonita Vene Föderatsioonile, tuleb vaadelda õigustatud isikute, mitme tuhande Eesti Vabariigi kodaniku õigustatud ootuste printsiibi ja põhiseaduslike huvide olulise riivena. 2002. a. 1. jaanuaril jõustunud „Riigivastutuse seaduse“ alusel tekib eelnimetatud isikutel nõudeõigus Eesti Vabariigi vastu, kes ei ole pidanud kinni seaduses sätestatust ning eelnimetatud isikutel on ilmne õigus nõuda oma vara väärtuse hüvitamist lähedases piirkonnas asuva vara turuväärtusest lähtudes.

Arvestades asjaolu, et nimetatud piirkondades võib olla keskmise kinnistu põllumajandusliku ja metsamaa turuväärtus 2000 eurot/ha ning keskmine kinnistu suurus on olnud 10-20 ha ning õigusjärgsetel omanikel on õigus nõuda ca 5000 kinnistu tagastamist, siis tuleb Eesti Vabariigil arvestada seadusest tulenevate nõuetega kompensatsiooni maksmiseks vähemalt 100 000 000 (ühesaja miljoni) euro ulatuses.

LISAD:

Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus

Vastu võetud 28.06.1994
RT I 1994, 51, 859
jõustumine 25.07.1994

§ 1. Seaduse reguleerimisala
Käesolev seadus reguleerib õigusi Vene - Eesti ajutise kontrolljoone (demarkatsioonijoone) taguses Petserimaa osas ja Narva jõe taguses Virumaa osas Nõukogude okupatsiooni ajal õigusvastaselt võõrandatud varale ja selle õiguse teostamise korda.

§ 2. Õigus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele

 (1) Kõigil isikutel, kellel on nimetatud maa-aladel ebaseaduslikult võõrandatud vara, mille suhtes neil on Eesti Vabariigi seaduste järgi õigus nõuda tagastamist või kompenseerimist, on õigus nõuda selle vara tagastamist või kompenseerimist.

 (2) Seda õigust ei ole sellise vallasvara suhtes, mida nimetatud maa-alal kehtivate seaduste alusel on juba kompenseeritud.

§ 3. Õigus kompenseerimisele

 (1) Isikul, kellel on Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja Eesti Vabariigi maareformi seaduse alusel õigus taotleda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist, on õigus taotleda selle kompenseerimist.

 (2) Kompenseerimise suhtes kehtivad üldised tähtajad ja tingimused, kui ei ole kehtestatud teisi, pikemaid tähtaegu ja laiendatud tingimusi.

§ 4. Tagastamisnõude õiguse püsimine

 (1) Isikute õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist säilib sellest sõltumata, kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või kas neile on seda kompenseeritud.

 (2) Käesolevas seaduses nimetatud maa-aladel asuvate kinnisvarade tagastamisnõude puhul ei kehti muude tagastamisnõuete suhtes kehtestatud tähtajad.

 (3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud õiguse teostamist korraldab Eesti Vabariigi Valitsus nimetatud maa-aladel või mõnel nende osal sedamööda, kuidas Eesti Vabariigi võimu teostamine saab võimalikuks nendel maa-aladel või nende mõnel osal või kui mingil teisel viisil osutub võimalikuks käesolevas seaduses sätestatud õiguste kaitse või Eesti Vabariigi seaduste rakendamine.

 (4) Saadud kompensatsiooni tagastamise küsimus otsustatakse eraldi seadusega.

§ 5 - 7. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8. Rakendussätted

 (1) Käesoleva seaduse § 4 2. lõike alusel võib vara tagastamisnõudeid esitada 2000. aasta 1. märtsini.

 (2) Tähtaegselt vara tagastamisnõude esitanud isikule kompenseeritakse tagasitaotletud maa ja mets maa hindamise seaduses (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953) sätestatud alustel ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, arvestades Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 17 5. lõikes sätestatud kitsendus RT I 1999, 95, 842 – jõust
01.01.2000.a.

LISA  2 – Volikiri
Antud kiri“Toimingu lõpetamise nõue” koos lisadega 1, 2 ja 3 on digitaalselt allkirjastatud.
Vajadusel saadame Volikirja.

 

LISA 3

Riigivastutuse seadus

§ 4. Toimingu lõpetamise nõue

 (1) Isik võib nõuda halduse jätkuva toiminguga kaasneva õiguste rikkumise lõpetamist, kui see on võimalik ülemääraste kuludeta. Õiguste rikkumise lõpetamise kulud on ülemäärased, kui need ületavad oluliselt isikule õiguste rikkumisega tekitatavat kahju.

 (2) Kui õiguste rikkumine seisneb asja õigusvastases valdamises, võib asja valdamiseks õigustatud isik nõuda asja oma valdusesse andmist. Taotluse asja õiguspärasesse valdusesse andmiseks võib haldusorganile esitada 30 aasta jooksul nõudeõiguse tekkimisest arvates.

 (3) Taotluse toimingu lõpetamiseks võib esitada toimingut sooritavale haldusorganile või kaebuses halduskohtule.

 (4) Käesolev paragrahv ei välista nõude esitamist eraõiguses sätestatud alustel ja korras.
[RT I 2004, 56, 405 - jõust. 25.07.2004]